Brainmanagement

Wat is je Ik of je Persoonlijkheid

Psychologische benadering

- jezelf zijn zonder ‘zinloze’ pijn (zinloos piekeren, angst, woede, compassie of schuldgevoel).
- jezelf zonder je EGO (idem)

Vanuit deze redenering hebben we aanvankelijk gekozen tot het invoeren van een nieuw concept: de pseudo-persoonlijkheid of elke kluster van gedrag of emotioneel gedreven reageren dat destructief is voor je lichaam of je geest.  Anderen kunnen dit je EGO noemen.
Pseudo’s hangen af van ‘nurture’ of het Engels voor de opvoeding en cultuur waarin je bent opgegroeid (blijkt uit meer en meer studies)

Conclusie: wat werd aangeleerd (= emotionele programmatie) kan ook worden afgeleerd of gedeprogrammeerd.  Ons rest enkel nog te zoeken hoe en het individu of hij de wilsbeslissing telkens kan opbrengen om ‘onbewust’ programmaties bewust te maken en ze bewust te deprogrammeren.

Enkele voorbeelden van programmatie en deprogrammatie:

 1. Programmatie: ”Ik probeer er (rationeel) op te letten die fout niet te maken (bij mijn kinderen bvb), maar zie mezelf telkens in herhaling vallen”.
 2. Gedeprogrammeerd: je maakt gewoonweg die fout niet meer, want je ‘bent’ zo niet meer.
 1. Programmatie: Je leert je kinderen de straat oversteken en 3 maal naar links en rechts te kijken (rationele herhaling) en
 2. Gedeprogrammeerd: Je steekt (automatisch) nooit meer de straat over zonder telkens je veiligheid van alle kanten te hebben verzekerd.

Een ander klassiek en zeer onschuldig voorbeeld van programmatie is het geven van een rechterhand. Eigenlijk gebruiken we hiervoor een bij geboorte reeds aanwezige emotionele programmatie: het affectieve instinct van een baby waarbij een grijpreflex naar zijn moeder hem veiligheid, warmte en affectie zal bieden en dewelke bij apen en andere diersoorten een zeer belangrijk overlevingsinstinct blijkt te zijn.

Wat blijft dan nog over van het concept ‘Persoonlijkheid’:

Heel wat mensen zijn op zoek naar ‘zichzelf’, zien zich voornamelijk nog als ‘vaste karakters of persoonlijkheden’, als ‘de kinderen van hun ouders’.
Een Pseudo-Persoonlijkheid is per definitie autodestructief en leidt steeds tot vernietiging van het individu (geestelijk, fysisch, relationeel, sociaal-economisch) en de mensen waar hij van houdt, enkele voorbeelden hiervan volgen.
Volgens ons hebben we generatie na generatie de ‘emotionele fouten’ van onze voorvaderen blindelings ('copy neuronen systeem') als virussen overgedragen van ouder op kind en dit totaal onbewust, maar via 'non verbale communicatie' zoals bij wilde dieren.
Enerzijds durven we dit stellen en hard maken omdat we via Emotionele Therapie zien dat deze virussen (Angsten) kunnen verwijderd worden (mits hard werken).
Anderzijds betreft het voornamelijk een ‘emotioneel onevenwicht’ dewelke voornamelijk bestaat uit Sociale Angsten (wat beteken ik voor moeder, kinder, broer, vrienden, maatschappij?) die veraf staan van de Overlevings Angsten van de dieren.  Het alsmaar sterker uit balans zijn of verwijderd zijn van ons natuurlijk (dierlijk) evenwicht (Destructieve Angsten) leidt tot afwijkend of Destructief Gedrag, dat alsmaar sterker (generatie na generatie) afwijkt van je ‘genetische persoonlijkheid’.

Enkele voorbeelden van sociaal Destructief Gedrag of negatief geprogrammeerde Emoties:

Wat voor vormen van Kwaadheid zien we momenteel:

 1. implosief: suïcide, automutilatie, vormen van zelfdestructief leven (ook onbewust: chronische vermoeidheid en depressie), fysiek op psychisch ten onder gaan aan ‘compassie’ of mede-lijden met anderen
 2. explosief: verkeersagressie, impulscontroleverlies (ook onbewuste of verfijnde vormen: hyperkinesie bvb), sadisme (in relaties bijvoorbeeld)

Slachtoffer-Kwaadheid (stelen om te nemen wat je ‘eigenlijk’ toebehoort omdat je zoveel tekort hebt geschoten, de maatschappij of een ander afbreken of vernielen omdat je eigenlijk door je eigen vader (of vadertje maatschappij) moeder (of moeder aarde) ‘denkt’ vernield te zijn (sommigen zien zelfs nog het verband niet); “Er zijn zoveel profiteurs, dus mag ik ook…”)

Wat voor vormen van Eigenwaarde zien we momenteel:

 1. implosief: zeer laag zelfvertrouwen, lage eigenliefde en daardoor extreme afhankelijkheid van anderen (of sektes?), zichzelf wegcijferen voor anderen
 2. explosief: geestelijk narcisme, puer aeternus (of het zwevende kind als in het verhaal van Icarus)

Wat voor vormen van Verdriet zien we momenteel:

 1. implosief: verschillende vormen van depressie, niet verwerkte rouwprocessen (blijven steken in ‘niet helende pijn’), zelfkwellende vormen van ‘rouw’, zelfmedelijden.
 2. explosief: theatrale vormen van rouw (waarbij men de ‘verlorene’ niet meer eert, maar eerder op zijn Italiaans etaleert hoeveel men nog afziet)

Wat voor vormen van Lichamelijkheid (je lichaam zien als tempel van je geest) zien we:

 1. implosief: junk food, roken, drinken (kortom je lichaam gebruiken als een vuilnisbelt of een patattenzak die je maar meesleept)
 2. explosief: overdreven lichaamskultuur met verlies van geestelijke ontwikkeling, lichamelijk narcisme

Wat voor vormen van Affectie zien we:

 1. implosief: niet kunnen knuffelen of geknuffeld worden (lichamelijk affectie); niet kunnen zeggen dat je van iemand houdt of er niet mee om kunnen het gezegd te worden (geestelijk affectie)
 2. explosief: extreem afhankelijk zijn lichamelijk contact op een bijna kleverige manier (lichamelijke affectieve afhankelijkheid); extreem afhankelijk zijn van geestelijk of sociaal contact met anderen en niet meer kunnen alleen zijn of anderen geestelijk ‘opzuigen’  (geestelijk affectieve afhankelijkheid).

Wat voor vormen van Sexualiteit zien we:

 1. implosief: blokkades in sexueel functioneren, taboe’s in communicatie erover;anorgasmie; libidoverlies; gender dystrofie
 2. explosief: extreme (autodestructieve of impulsgedreven) vormen van het beleven van sexueel lichamelijk genot; perversies zoals exhibitionisme en pedofilie

Wat voor vormen van zintuiglijke Fitheidsdrang zien we:

 1. implosief (het niet meer aanvoelen, ruiken of smaken van wat gezond is voor onze lichaam (en geest)): we sporten ons lichaam kapot; voelen onze natuurlijk grens minder van het drinken van vocht (ook alkohol) en het innemen van voedsel (we zijn geleerd te eten wat de pot kookt of sociaal wenselijk is); we ruiken alsmaar minder scherp wat gezond is en wat niet (terwijl de meeste dieren dit instinctmatig (emotioneel?) kunnen; anorexia nervosa
 2. explosief: overdreven fitheidsdrang in drankjes, vitamines, diëten (vegetarische obsessies met een slechte afloop)

Wij pogen reeds lang technieken te ontwikkelen die een evenwicht in je Rationele en Emotionele Programmatie brengen en vooral op gebied van de basisemoties een ‘gezonde’ balans kunnen installeren. 

Deze basisemoties blijken in de praktijk de meest antidepressieve en positief hanteerbare emoties te zijn en zeer bruikbaar zijn voor Emotionele Therapie (ET), Anger Management en eigenlijk ook Brain Management of optimaliseren van je hersenfuncties via Neuro-psychologische technieken.

Pseudo’s zien we (simplistisch gezien) eerder als ‘ballast’ in de tocht naar gezonde Eigenwaarde en Zelfkennis.  In de praktijk zien we dat dit model zeer goed werkbaar en therapeutisch vruchtbaar is en zet het ons aan om dit meer en meer een maatschappelijk en wetenschappelijk elan te geven.

Om dit in kaart te brengen hebben we de opdracht EOS of Emotionele Operating Systems bedacht, waarin zowel ‘goed draaiende’ Programma’s als ‘destructief draainende’ Programma’s (met een virus in) een plaats vinden.  De vragen zijn dermate gesteld dat het individu zo duidelijk mogelijk zowel zijn positieve als negatieve balansen kwijt kan.

Vanuit de praktijk kunnen we zonder schroom melden dat elke negatieve balans op welk Emotioneel domein ook ‘verwijderbaar’ is.  Hoe en wanneer is afhankelijk van de meester en de leerling.

 

vorige pagina

volgende pagina